HI-MAT-Təkmilləşdirilmiş multi-enerjili metod

By means of coding the material information, the HI-MATPlus feature allows a quasi-real color representation unlike the pseudo color representation, which simply changes gray values into colors. Material haqqında məlumatı kodlaşdıran vasitələrlə HI-MATPlus-un xüsusiyyətləri rənglərin reallığa yaxın olan təsvirinə imkan yaradır. Bu, boz rəngin çalarlarının sadəcə dəyişərək rənglərin psevdonimini yaratmasından fərqlidir. 

HI-MAT Plus  təkmilləşmiş rəng təsvirinə görə, yükün  içində olan əşyaları asanlıqla aşkar etmək üçün başqa sistemlər  və ya ağ-qara təsvirlə müqayisədə daha artıq üstünlüyünə malikdir.

Rentgen təsviri

X-ray image
Ağ-qara şəkil
HI-MATPlus
HI-MATPlus ilə çəkilən şəkil

 

 Materialın fərqləndirilməsi

Rentgen siqnallarının material haqqında məlumatı dəyərləndirən multi-enerji metodunda yüksək və alçaq  enerji radiasiyasının obyekti şüalandırdıqdan sonra yaranan hissəcikləri müqayisə olunur.Bu metodlar vasitəsilə materialların mənbəyi haqqında yekun nəticə alınır.
Materialların fərqləndirilməsi Z atom nömrələrinə uyğun olaraq aparılır. Fasiləsiz rəng qamması ilə elementlərin 3 əsas qrupu ayrılır:

0 < Z < 10 narıncı (alçaq)
10 < Z < 18 yaşıl (orta)
18 < Z < 40 göy (yüksək)
 

Rənglərin təyinatı

Rəng qamması aşağı atom nömrəli (üzvi materiallarda rast gəlinən) elementlər üçün narıncı rəngi, orta atom nömrəli elementlər üçün yaşıl rəngi və yüksək atom nömrəli elementlər üçün göy rəngi özündə birləşdirir. Materialın qalınlığı ilə bağlı informasiya  şüa udma göstəricisinə müvafiq olaraq, rəng siqnalı üçün açıqlıq dərəcəsi ilə təmin olunur. Buna görə də, eyni materialdan olan, amma fərqli qalınlığa malik olan obyektlər eyni rəngin çalarları ilə verilir.
 

Sadələşmiş şəkil təqdimatı

Təsvirin işlənməsinin operativ, təkmilləşdirilmiş metoduna və yeni HiTraX rentgen texnologiyasının obyektin konturlarının aydınlaşdırılması imkanlarına uyğun olaraq, HI-MAT Plus metodunun şəkil çəkməsi çox yüksək keyfiyyətə malikdir. Çox kiçik quruluşa malik obyektlər və sıxlıqdakı fərqlər görünür. Beləliklə, nazik naqillər və ya yükün içində ört-basdır edilmiş gizli əşyalar asanlıqla tanına bilir.

İnsan gözünün həssaslığı işıq dalğalarının uzunluğuna görə fərqləndiyi üçün, rənglərin təsviri insan gözünə uyğunlaşmışdır.

HI-MAT Plus  metodunda verilərkən görüntüdəki müxtəlif materialların rəng seçimi elə verilir ki, adi gözlə seçilən rəngin parlaqlığı müvafiq ağ-qara şəklin işıqlanmasına uyğun gəlir.Obyektin təsvirinin insan gözünün fizionomiyasına uyğunlaşması onun fokusa alınmasını və görünməsini asanlaşdırır.
 

Üst-üstə yığılan materiallar

Üst-üstə yığılan materialları tədqiq edərkən fasiləsiz rəng  qammasının üstünlüyü aydın görünür:üzvi və qeyri-üzvi materiallar arasında rənglərin qeyri-bərabər dəyişdiyi sistemlərdə polad, mis və ya PVC-dən hazırlanmış ən nazik materiallar belə üst-üstə yığılarkən, üzvi materiallar qeyri-üzvi materiallar kimi qələmə verilir ki, bu da yanlış nəticə deməkdir.
HI-MAT Plus metodu isə üst-üstə yığılmış obyektlər arasında rənginə görə fərqlənən materialın tərkibindəki maddələrdən asılı olaraq, qarışıq rəng təsvirini təmin edir.
 

Əlavə imkanlar

Ağ-qara təsvirdən məlum olan kontrast artırma funksiyaları HI-MAT Plus metodunun rəngli təsviri vermək funksiyası üçün də mövcuddur. Bu funksiyaların yalnız şəklin parlaqlıq dərəcəsinə təsiri var. Rənglər, eləcə də materialların müəyyən olunma funksiyaları hər zaman saxlanılır.
 

VARI-MAT

VARI-MAT ağ-qara təsvirdən məlum olan boz rəngin çalarlarının HI-MAT rəngli təsvirinə keçməsidir. Bu, mövqeyinə və ölşüsünə görə fərqlənən pəncərələr vasitəsilə aparılır. VARI-MAT vasitəsilə detektorlar tərəfindən yığılan informasiya maksimal şəkildə dəqiqləşdirilə bilər.VARI-MAT kontrastda olan ən cüzi fərqləri, həmçinin şüalandırılması çətin olan əşyaların detallarını da görüntüləmək üçün əlverişlidir. VARI-MAT eyni zamanda xaos yaradan eynicinsli maneələrin də qarşısını alır. 

Sıx qablaşdırılmış tipik çantalar HI-MAT təsvirində narıncı rənglə verilən üzvi material kimi təsvir olunacaq. Belə olduqda, VARI-MAT təsvirində bu material elə yerləşdirilir  ki, az qala görünməz olur. Şübhə doğuran üzvi maddə bu qəbildən olan materialdan aydın seçilir. Düyməyə basan kimi, operativ olaraq, öncədən ayarlanmış ixtiyari VARI-MAT funksiyasını istifadə etmək olar.